Saksan puutuoteteollisuuden pääjohtaja Denny Ohnesorge pitää hyvää metsänhoitoa metsätuhojen torjunnan ja ilmastotavoitteiden kannalta parempana kuin metsän käytön rajoituksia. - Hyvä metsänhoito, hakkuut ja hiiltä sitova puunjalostus edistävät metsien merkitystä ilmastotoimissa sen sijaan että pyritään rajoittamaan metsien käyttöä. Saksalaiset metsänomistajat kokevat metsän ja puun käytön rajoitusvaatimukset kohtuuttomina tilanteessa, jossa metsätuhot uhkaavat laajoja Keski-Euroopan metsäalueita.

-Saksan metsissä on liikaa tuhoille herkkää kuusipuuta ja nyt pitäisi tehdä tilaa muille puulajeille. Keski – Euroopassa, erityisesti Tsekissä, tapahtuneiden metsätuhojen määrä on suurempi kuin mitä Saksan vuosittaiset hakkuut, muistuttaa Ohnesorge.

Saksan metsäkeskustelussa vaaditaan Ohnesorgen mukaan lisää metsien suojelua ja puu käytön vähentämistä, mikä on täysin ristiriidassa esimerkiksi metsätuhojen torjunnan kanssa. - Metsätuhojen ennaltaehkäiseminen aktiivisilla metsänhoitotoimilla on välttämätöntä, muistuttaa Ohnesorge.

- Niin sanottu vihreä siirtymä on hankalaa, kun vaaditaan uusiutuvia energialähteitä, mutta ydinvoima ja puun energiakäyttö torjutaan.

Saksan maapinta-alasta kolmasosa on asutuksen käytössä, kolmasosa on maataloutta ja loppu metsää. - EU:n tavoitteena olevan suojelutason ulottaminen vain metsiin johtaisi jopa 15 prosentin metsäalan poistumiseen talouskäytöstä. Tämä vain osoittaa, miten kaukana EU:n tavoitteet ovat todellisuudesta.

–EU:ssa ei ole paljon metsäasiantuntijoita. Toisaalta he haluaisivat edistää hiiltä varastoivaa puurakentamista, mutta samaan aikaan he eivät halua käyttää metsien resursseja. Kun jäsenvaltioissa on metsäosaamista, ei metsiä koskevaa valtaa pidä antaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan nimissä EU:lle.

Puurakentaminen kasvaa korjausrakentamisessa

-Puurakentamisen edistäminen olisi perusteltua niin ilmastotavoitteiden kuin asumisenkin terveyden kannalta. Parhaimmillaan puurakentamisen ilmastopäästöt ovat puolet perinteiseen rakentamiseen verrattuna.

Suurin puurakentamisen potentiaali on Ohnesorgen mukaan asuntorakentamisessa, kun kaupungistuminen etenee. - Kun tulevaisuudessa uusien asuntojen rakentamisen tarve on valtava, on vanhan rakennuskannan kunnostaminen otettava vakavasti ja mahdollisuutena vastata asuntojen kasvavaan tarpeeseen.

–Kun 70 prosenttia rakentamisen markkinoista on restaurointia, mahdollisuuksia puun käyttöön esimerkiksi julkisivuissa on paljon.

-Vaikka poliitikot lupaavat edistää puurakentamista, Saksassa on edelleen esimerkiksi palontorjuntaa koskevia rakentamisen säädöksiä, mitkä tekevät puurakentamisen kasvun vaikeaksi. Jos asukkaat haluavat puutalon, he eivät halua sinne kipsilevyjä seiniin. Säädökset nostavat kustannuksia ja heikentävät puurakentamien kilpailukykyä.

Markku Laukkanen
Kirjoittaja:

Markku Laukkanen

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittaman ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee myönteisesti elinympäristömme kehitykseen vaikuttavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä. Säätiö keskittyy toiminnassaan luonnonvaratalouden kestävään liiketoimintaan ja luonnonvarojen käyttöön, kiertotalouden edistämiseen ja rakentamisen elinkaarikustannusten pienentämiseen. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustolla.